Zapisy – X Przełajowy Bieg z NW Jarzębina 9.10.2021

UWAGA –

LIMIT MIEJSC WYCZERPANY –
NIE MA JUŻ ZAPISÓW NA BIEG Z NW JARZĘBINA W DNIU 09.10.2021

BARDZO NAM PRZYKRO 🙁

 

Link do zapisu na Przełajowy Bieg Jarzębina z NW

Oto nadeszła ta chwila 🙂
poniżej link do zapisów na naszą Jarzębinkę.
ALE UWAGA:
o kolejności zgłoszenia do Biegu i Marszu Nordic Walking uważa się wpłynięcie wypełnionego przez uczestnika formularza i WPŁYW OPŁATY STARTOWEJ na konto organizatora.

https://zapisy.domtel-sport.pl/x-bieg-prze-ajowy-jarzebina-i-marsz-nordic-walking-koscino-do-uje-v6298

REGULAMIN BIEGU:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje
ul. Żubrza 7, 72002 Dołuje
www.naszedoluje.pl
kontakt: +48 724 252 377 info@naszedoluje.pl


REGULAMIN
X Biegu Przełajowego „Jarzębina” i marszu Nordic Walking Kościno Dołuje

I. Cel imprezy:
1. Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia różnych grup społecznych
i środowiskowych.
2. Popularyzacja biegania oraz marszu Nordic Walking (NW) jako najprostszej formy ruchu.

3. Promocja Powiatu Polickiego oraz Gminy Dobra.


II. Organizator:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje.


III. Termin i miejsce:
1. Bieg i marsz NW odbędzie się 09 października 2021 r. (sobota). Start o godz. 11.30

2. O godzinie 11.00 rozgrzewka.

3. Start: ul. Kruka Kościno.

4. Meta: Boisko w Kościnie.

5. Biuro Zawodów czynne w dniu zawodów od godz. 9.00 do godz. 10.30 na boisku w Kościnie.

6. Zamknięcie linii mety nastąpi o godz. 13.30.


IV. Trasa:
W tym roku są dwie trasy:

1. ok. 3,8 km dla początkujących (biegowa i NW);

2. ok. 7,6 km dla zaawansowanych (biegowa) .

3.Trasa będzie przebiegała przez las.

4. Nawierzchnia: głównie podłoże leśne (miękkie), korzenie, kamienie i piasek, w przypadku

występowania opadów błoto.

5. Trasa nie jest atestowana.

6. Dokładny przebieg trasy zostanie wyznaczony najpóźniej na tydzień przed zawodami i zostanie

przedstawiony na stronie FB Stowarzyszenia i
www.naszedoluje.pl.
7. Trasa zawodów zostanie wyraźnie oznaczona.


V. Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikami zawodów mogą być osoby, które ukończyły 18 lat oraz dzieci i młodzież za pisemną

zgodą jednego z rodziców lub prawnego opiekuna.
2. Każdy uczestnik składa w Biurze Zawodów pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na

udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
3.Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zgłoszenie uczestnika, akceptacja Regulaminu oraz
wniesienie opłaty startowej na rachunek bankowy wskazany w formularzu elektronicznego

zgłoszenia uczestnika.

4. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu i marszu NW muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

5. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w dniu

09.10.2021 r. w godz. 9.00 do 10.30 na boisku w Kościnie.

6. Wprowadza się limit uczestników w liczbie 300 osób. W przypadku wyczerpania się tego limitu

Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.

7. O wyczerpaniu limitu miejsc Organizator poinformuje poprzez umieszczenie informacji na stronie

www.naszedoluje.pl oraz na FB Stowarzyszenia.

8. Dla wszystkich zawodników organizator zapewnia:

profesjonalną pamiątkową koszulkę,

na mecie pamiątkowy medal,

chip z numerem startowym wraz z agrafkami

mapkę,

posiłek regeneracyjny,
wodę.

9. Wymienione w pkt 8 rzeczy każdy uczestnik odbiera osobiście.


VI. Zgłoszenia i opłaty:

1. Zgłoszenia do biegu i marszu NW odbywać się będą wyłącznie w formie elektronicznej za
pośrednictwem strony
www.naszedoluje.pl oraz FB Stowarzyszenia poprzez elektroniczny formularz
zgłoszenia uczestnika biegu/marszu.

2. Za skuteczne zgłoszenie do Biegu i Marszu Nordic Walking uważa się wpłynięcie wypełnionego przez
uczestnika formularza i wpływ opłaty startowej na konto organizatora.

3. Rejestracja zawodników rozpocznie się w dniu 04 września 2021 r.

4. Zgłoszenia oraz wpłaty przyjmowane są do wyczerpania limitu 300 zawodników lecz nie dłużej niż do

26 września 2021 r.

5. Po tym terminie zapisy będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu 09.10.2021 r. do godz.

10.30 jeśli limit zgłoszeń nie zostanie wyczerpany.

6. O terminie rejestracji decyduje data wpływu opłaty startowej na rachunek organizatora.

7. Opłata startowa wynosi.

Dla mieszkańców Powiatu Polickiego:

50 zł dorośli,

30 zł młodzież i dzieci.

Pozostali uczestnicy:

60 zł bez względu na wiek.

8. Opłaty startowej należy dokonać przelewem na konto wskazane na stronie zapisów.

9. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w biegu i marszu, a nie opłatą za pakiet startowy.

10. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Biegu/Marszu wpłacona kwota opłaty startowej nie
podlega zwrotowi.


VII. Klasyfikacja:

1. Bieg na ok. 3,8 km:

Kobiety (ur. do końca 2003 r.)

Mężczyźni (ur. do końca 2003 r.)


Młodzież (1217 lat), (ur. od 2004 do 2009 r.)

dziewczęta

chłopcy

Dzieci (do 11 lat) (ur. od roku 2010);

dziewczynki

chłopcy

2. Nordic Walking na ok. 3,8 km:

Kobiety,

Mężczyźni,

bez względu na wiek;
3. Bieg na 7,6 km:

Kobiety,

Mężczyźni,

bez względu na wiek.


4. Każdy uczestnik może startować w jednej kategorii.

5. Pomiar czasu odbywać się będzie za pomocą elektronicznego systemu potwierdzania przy użyciu
chipa. Na mecie znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika. Brak
chipa na mecie lub umieszczenie go w innym miejscu powoduje brak odczytu przez system pomiarowy
oraz dyskwalifikację zawodnika.


VIII. Nagrody:


1. Dekoracja zwycięzców i wręczanie nagród odbędzie się w godz. 13.3014.00 na boisku w Kościnie.


IX. Ochrona danych osobowych:


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje informuje, że:


1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje, ul.
Żubrza 7, 72002 Dołuje.

2) Źródłem pozyskania Pani/Pana danych osobowych przez Stowarzyszenie jest zgłoszenie uczestnictwa w X Biegu
Przełajowym „Jarzębina” i marszu Nordic Walking.

3) Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonywanie czynności związanych z organizacją i
Państwa udziałem w X Biegu Przełajowym „Jarzębina i marszu Nordic Walking.

4) Dane osobowe uczestników biegu/marszu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46WE (RODO

5) Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, rok urodzenia, nazwa
miejscowości zamieszkania, adres poczty elektronicznej, płeć.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych obejmuje także publikację imienia i nazwiska wraz z nazwą
miejscowości, w której Pani/Pan zamieszkuje w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany
będzie projekt.

6) Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi
związanej ze wspomaganiem obsługi uczestników zawodów oraz podmiotom powiązanym z administratorem.

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa (poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej) lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO.

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas organizacji zawodów sportowych w których Pani/Pan
będzie uczestniczył, a także po nich przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków statystycznych,
archiwizacyjnych, marketingowych i innych nałożonych na administratora, na mocy powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.

9) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych. W celu realizacji tych praw należy się zwracać do administratora danych osobowych
wymienionego w pkt 1.

10) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2,
00193 Warszawa.

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji
w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.


X. Oświadczenia o stanie zdrowia:

1. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i w pełni je akceptuje.

2. Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów
medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i
paramedyczny działający w imieniu organizatora.

3. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu/marszu, nie są mu znane żadne powody o
charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu/marszu. Przyjmuje do wiadomości, że udział
w biegu/marszu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku,
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto,
z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia czynniki ryzyka.
Akceptacja regulaminu oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z
udziałem w biegu/marszu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.


XI. Zapisy związane z COVID19

1. W związku z obostrzeniami sanitarnymi, które będą obowiązywały w terminie biegu/marszu
organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych zmian w Regulaminie nawet
po rozpoczęciu zapisów jeśli takie zmiany będą uzasadnione.

2. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia biegu/marszu na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie bieg/marsz odbędzie się w formule wirtualnej. O szczegółach
biegu/marszu organizator poinformuje uczestników.


XII. Postanowienia końcowe:

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do przedniej
części koszulek.

3. Wszyscy uczestnicy marszu Nordic Walking zobowiązani są do używania kijków NW.

4. W sytuacji zamiany numeru startowego i/lub chipa wynik biegu nie
będzie uwzględniany w klasyfikacji.

5. Wszystkich uczestników obowiązuje niniejszy Regulamin.

6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego
wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, imion i nazwisk, wywiadów, nagrań
przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie zamieszczane na wybranych
nośnikach elektronicznych, katalogach
oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby promocyjne i reklamowe.

7. Uczestnik oświadcza, że organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek
opłat związanych z działaniami opisanymi w punkcie 6 niniejszego rozdziału, udzielając tym
samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu
reklamy i promocji biegu/marszu.

8. Organizator nie odpowiada za ubrania uczestników pozostawione podczas zawodów.

9. W sprawach nie ujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji treści Regulaminu w uzasadnionych
przypadkach.

11. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora.


Osoby do kontaktu:
Katarzyna Marks, tel. +48 724 252 377
Andrzej Zych, tel. +48 506 012 732

Translate »