XI Bieg Przełajowy Jarzębina 1.10.2022 – Regulamin

Regulamin Zawodów XI Bieg Przełajowy „Jarzębina” i marsz Nordic Walking Kościno – Dołuje.

REGULAMIN 
XI Biegu Przełajowego „Jarzębina” i marszu Nordic Walking  Kościno – Dołuje

 

I.  Cel imprezy: 
1. Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia różnych grup społecznych  i  środowiskowych.

2. Popularyzacja biegania oraz marszu Nordic Walking (NW) jako najprostszej formy ruchu.

3. Promocja Powiatu Polickiego oraz Gminy Dobra.

 

II. Organizator: 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje

 

III. Termin i miejsce: 
01 października 2022 r. (sobota), godz. 11.00, boisko w Kościnie

 

IV. Program:

Biuro Zawodów czynne w dniu zawodów od godz. 9.00 do godz. 10.00 na boisku w Kościnie

10.30 – rozgrzewka ogólna na boisku w Kościnie

Start: 11.00 start 7,6 km,  11.02 3,8 km, 11.05 NW – ul. Kruka Kościno

.

 

V. Dystans, trasa:
 ok. 3,8 km – (biegowa i NW)

 ok. 7,6 km – (biegowa)

Trasa będzie przebiegała przez las

Nawierzchnia: głównie podłoże leśne, bez atestu (korzenie, kamienie i piasek, w przypadku

występowania opadów – błoto), wyraźnie oznakowana

Dokładny przebieg trasy zostanie wyznaczony najpóźniej na tydzień przed zawodami  i zostanie

przedstawiony na stronie FB Stowarzyszenia i www.naszedoluje.pl.

Limit czasu 1.10, meta boisko w Kościnie

 

VI. Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikami zawodów mogą być osoby, które ukończyły 18 lat oraz dzieci i młodzież za pisemną

zgodą jednego z rodziców lub prawnego opiekuna.
2. Każdy uczestnik składa w Biurze Zawodów pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na

udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

3.Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zgłoszenie uczestnika, akceptacja Regulaminu oraz

wniesienie opłaty startowej na rachunek bankowy wskazany w formularzu elektronicznego

zgłoszenia uczestnika.

4. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu i marszu NW muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

5. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w dniu

01.10.2022 r. w godz. 9.00 do 10.00 na boisku w Kościnie.

6. Wprowadza się limit uczestników w liczbie 250 osób (oba biegi i NW). W przypadku wyczerpania się

tego limitu Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.

7. O wyczerpaniu limitu miejsc organizator poinformuje poprzez umieszczenie informacji na stronie

www.naszedoluje.pl oraz na FB Stowarzyszenia.

8. Dla wszystkich zawodników organizator zapewnia:

– profesjonalną pamiątkową koszulkę,

– na mecie pamiątkowy medal,

– chip,
– numer startowy wraz z agrafkami,

– mapkę,

–  posiłek regeneracyjny,
– wodę.

9. Wymienione w pkt 8 rzeczy każdy uczestnik odbiera osobiście.

 

VII. Zgłoszenia i opłaty startowe:

1. Zgłoszenia do biegu i marszu NW odbywać się będą wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.naszedoluje.pl oraz FB Stowarzyszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszenia uczestnika biegu/marszu.

2. Za skuteczne zgłoszenie do Biegu i Marszu Nordic Walking uważa się wpłynięcie wypełnionego przez uczestnika formularza i wpływ opłaty startowej na konto organizatora (przelew na konto wskazane na stronie zapisów).

3. Rejestracja zawodników rozpocznie się w dniu 05 września 2022 r.

4. Zgłoszenia oraz wpłaty przyjmowane są do wyczerpania limitu 250 zawodników lecz nie dłużej niż do   

    16 września 2022 r. Po tym terminie zapisy będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu 01.10.2022 r. do godz. 10.00 jeśli limit zgłoszeń nie zostanie wyczerpany.

5. O terminie rejestracji decyduje data wpływu opłaty startowej na rachunek organizatora.
6. Opłata startowa wynosi.

Dla mieszkańców Powiatu Polickiego:

– 60 zł dorośli,

– 30 zł młodzież i dzieci.

Pozostali uczestnicy:

– 70 zł bez względu na wiek.

8. Opłaty startowej należy dokonać przelewem na konto wskazane na stronie zapisów.

9. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w biegu i marszu, a nie opłatą za pakiet startowy.

10. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Biegu/Marszu wpłacona kwota opłaty startowej nie

podlega zwrotowi.

 

VIII. Klasyfikacja:

1. Bieg na ok. 3,8 km:

– Kobiety  (ur. do końca 2004 r.)

– Mężczyźni (ur. do końca 2004 r.)

 

– Młodzież (12-17 lat), (ur. od 2005 do 2010 r.)

– dziewczęta

– chłopcy

-Dzieci (do 11 lat) (ur. od roku 2011);

– dziewczynki

– chłopcy

2. Nordic Walking na ok. 3,8 km:

– Kobiety,

– Mężczyźni,

bez względu na wiek;
3. Bieg na 7,6 km:

– Kobiety,

– Mężczyźni,

bez względu na wiek.

 

4. Każdy uczestnik może startować w jednej kategorii. Brak jest kategorii open.

5. Pomiar czasu odbywać się będzie za pomocą elektronicznego systemu potwierdzania przy użyciu chipa. Na mecie znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika. Brak chipa na mecie lub umieszczenie go w innym miejscu powoduje brak odczytu przez system pomiarowy oraz dyskwalifikację zawodnika.

6. W przypadku, gdy zawodnik weźmie udział w innej kategorii niż zadeklarowana, zostanie zdyskwalifikowany.

 

IX. Nagrody:

 

 1. Dekoracja zwycięzców i wręczanie nagród odbędzie się w godz. 13.00-13.30 na boisku w Kościnie.
 2. Na mecie przewidziana niespodzianka dla wszystkich zawodników.

 

X.  Ochrona danych osobowych:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje informuje, że:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje, ul. Żubrza 7, 72-002 Dołuje.

2. Źródłem pozyskania Pani/Pana danych osobowych przez Stowarzyszenie jest zgłoszenie uczestnictwa w X Biegu Przełajowym „Jarzębina” i marszu Nordic Walking.  

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonywanie czynności związanych z organizacją i Państwa udziałem w X Biegu Przełajowym „Jarzębina” i marszu Nordic Walking.

4. Dane osobowe uczestników biegu/marszu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (RODO

5. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, rok urodzenia, nazwa miejscowości zamieszkania, adres poczty elektronicznej, płeć.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych obejmuje także publikację imienia i nazwiska  wraz z nazwą miejscowości, w której Pani/Pan zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi związanej ze wspomaganiem obsługi uczestników zawodów oraz podmiotom powiązanym z administratorem.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas organizacji zawodów sportowych w których Pani/Pan będzie uczestniczył, a także po nich przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków statystycznych, archiwizacyjnych, marketingowych i innych nałożonych na administratora, na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danychW celu realizacji tych praw należy się zwracać do administratora danych osobowych wymienionego w pkt 1.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji  w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

 

XI. Oświadczenia o stanie zdrowia:

1. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i w pełni je akceptuje.

2. Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.

3. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu/marszu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu/marszu. Przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu/marszu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia czynniki ryzyka. Akceptacja regulaminu oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu/marszu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

XII. Postanowienia końcowe:

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek.
 3. Wszyscy uczestnicy marszu Nordic Walking zobowiązani są do używania kijków NW.
 4. W sytuacji zamiany numeru startowego i/lub chipa wynik biegu nie
  będzie uwzględniany w klasyfikacji.
 5. Wszystkich uczestników obowiązuje niniejszy Regulamin.
 6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, imion i nazwisk, wywiadów, nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie zamieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby promocyjne i reklamowe.
 7. Uczestnik oświadcza, że organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w punkcie 6 niniejszego rozdziału, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji biegu/marszu.
 8. Organizator nie odpowiada za ubrania uczestników pozostawione podczas zawodów.
 9. W sprawach nie ujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji treści Regulaminu w uzasadnionych przypadkach.
 11. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora.

 

Osoby do kontaktu:
Katarzyna Marks, tel. +48 724 252 377

Translate »