Statut Stowarzyszenia

STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU SOŁECTWA DOŁUJE

tekst jednolity z dnia 21 marca 2012 r.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.Nr 20, poz. 104 z 1989 r.), Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r – O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.nr 96, poz. 873 z 2003 r.) oraz przepisach wydanych na ich podstawie, a takze zgodnie z niniejszym statutem.

Art. 2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem powołanym w celach niezarobkowych. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

Art. 3

Siedziba Stowarzyszenia i jego organów jest miejscowość Dołuje.

Art. 4

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Do realizacji celów statutowych może prowadzić działalność również za granica, o ile nie narusza to przepisów prawa i zawartych umów międzynarodowych.

Art. 5

Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników i zawierać umowy cywilno-prawne.

Art. 6

Stowarzyszenie ma prawo wypowiadać się w sprawach publicznych, może zawierać celowe porozumienia oraz być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych zadaniach statutowych.

Art. 7

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art. 8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarcza wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych. Cały dochód z działalności gospodarczej musi być przeznaczony na realizacje celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy członków Stowarzyszenia. Uchwale o podjęciu przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej oraz o jej zakresie podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

Art. 9

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

 1. działanie na rzecz poprawy warunków życia i rozwoju ludności zamieszkującej Gminę Dobra, a w szczególności Sołectwo Dołuje,
 2. dążenie do zrównoważonego wzrostu społeczno-gospodarczego regionu,
 3. wspieranie i inicjowanie działań z zakresu: dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, oświaty, kultury, sportu i turystyki,
 4. propagowanie idei integracji europejskiej oraz współpracy miedzy społeczeństwami,
 5. promocja dziedzictwa kulturowego regionu,
 6. podnoszenie wiedzy i kwalifikacji członków Stowarzyszenia,
 7. działanie na rzecz swobodnego dostępu do nowoczesnych technologii niezbędnych do rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
 8. działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn,
 9. wspieranie społecznej aktywności obywateli, w szczególności grup zmarginalizowanych oraz wykluczonych społecznie.

Art. 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. skupianie osób aktywnie działających na rzecz regionu,
 2. współprace z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,
 3. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw oraz działań sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu regionu, w tym rozwojowi przedsiębiorczości,
 4. pozyskiwanie inwestorów chcących rozpocząć działalność w regionie, wspieranie oddolnych inicjatyw gospodarczych,
 5. przyczynianie się do rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej wykorzystywanej w działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej,
 6. działania na rzecz zwiększenia udziału młodych ludzi w życiu społecznym regionu,
 7. pomoc uzdolnionej młodzieży i dzieciom, znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej,
 8. działania na rzecz osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych,
 9. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

10. promocje zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utrata pracy,

11. upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

12. podejmowanie inicjatyw służącym przeciwdziałaniu patologiom społecznym,

13. pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych w regionie,

14. promocje i organizacje wolontariatu,

15. wspieranie działalności sportowo-rekreacyjnej na terenie regionu,

16. inicjowanie i organizowanie rożnego rodzaju imprez, mających na celu popularyzacje kultury, nauki, rozrywki, sportu i turystyki, w tym organizowanie konkursów oraz przyznawanie nagród i wyróżnień,

17. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

18. tworzenie korzystnych warunków dla współpracy w zakresie nauki, oświaty, turystyki i rekreacji, ochrony zdrowia, opieki społecznej, ochrony środowiska naturalnego oraz nauki języka zagranicznego regionu sąsiadującego z regionem,

19. upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród mieszkańców regionu,

20. działalność w kierunku pozyskania środków pomocowych i strukturalnych,

21. uczestnictwo w programach finansujących cele zbieżne z celami Stowarzyszenia,

22. tworzenie warunków rozwoju i podnoszenia kwalifikacji oraz możliwości wymiany doświadczeń, w kraju i zagranica, dla osób biorących udział w programie Stowarzyszenia i innych zainteresowanych,

23. działanie na rzecz rozwoju międzyregionalnych i międzynarodowych kontaktów społeczno-gospodarczych,

24. działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, propagowanie idei partnerstwa lokalnego,

25. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a takze dzialan wspomagajacych rozwój demokracji lokalnej,

26. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielegnowanie rozwoju swiadomosci obywatelskiej, ochrone dziedzictwa kulturowego,

27. promocje regionu,

28. kreowanie wsród mieszkanców aktywnych postaw poszukiwania pracy oraz wykorzystania potencjalu rolniczego Gminy,

29. popieranie we wspólpracy z wlasciwymi organizacjami lub osrodkami oswiatowymi ustawicznego ksztalcenia czlonków Stowarzyszenia i ich wspólpracowników,

30. dzialanie na rzecz swoich czlonków wobec organów administracji samorzadowej i rzadowej,

31. gromadzenie srodków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia,

32. prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w celu realizacji zadan statutowych,

33. wydawanie biuletynów, materialów prasowych, szkoleniowych i publikowanie innych materialów z zakresu swojej dzialalnosci statutowej (prowadzenie dzialalnosci wydawniczej),

34. prowadzenie dzialalnosci edukacyjno-szkoleniowej, doradczej oraz informacyjno-promocyjnej,

35. prowadzenie klubów , osrodków kultury i swietlic srodowiskowych,

36. dzialalnosc na rzecz wsi i jej mieszkanców,

37. budownictwo sakralne.

Art. 10a

 1. Dzialalnosc pozytku publicznego prowadzona przez Stowarzyszenie obejmuje zadania w zakresie:
  1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielegnowania polskosci oraz rozwoju swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  2. ochrony i promocji zdrowia;
  3. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostajacych bez pracy i zagrozonych zwolnieniem z pracy;
  4. dzialalnosci na rzecz równych praw kobiet i mezczyzn;
  5. dzialalnosci wspomagajacej rozwój techniki, wynalazczosci i innowacyjnosci oraz rozpowszechnianie i wdrazanie nowych rozwiazan technicznych w praktyce gospodarczej;
  6. dzialalnosci wspomagajacej rozwój wspólnot i spolecznosci lokalnych;
  7. nauki, szkolnictwa wyzszego, edukacji, oswiaty i wychowania;
  8. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  9. upowszechniania i ochrony wolnosci i praw czlowieka oraz swobód obywatelskich, a takze dzialan wspomagajacych rozwój demokracji;

10) dzialalnosci na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspólpracy miedzy spoleczenstwami.

 1. Do zakresu prowadzonej przez Stowarzyszenie odplatnej dzialalnosci pozytku publicznego nalezy:
  1. wydawanie ksiazek (58.11.Z – PKD);
  2. wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z – PKD);
  3. wydawanie gazet (58.13.Z – PKD);
  4. wydawanie czasopism i pozostalych periodyków (58.14.Z – PKD);
  5. pozostala dzialalnosc wydawnicza (58.19.Z – PKD);
  6. sprzedaz detaliczna ksiazek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z – PKD);
  7. sprzedaz detaliczna gazet i artykulów pismiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z – PKD);
  8. pozostala sprzedaz detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z – PKD);
  9. przetwarzanie danych; zarzadzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna dzialalnosc (63.11.Z – PKD);

10) dzialalnosc portali internetowych (63.12.Z – PKD);

11) dzialalnosc agencji informacyjnych (63.91.Z – PKD);

12) pozostala dzialalnosc uslugowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z – PKD);

13) stosunki miedzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z – PKD);

14) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk spolecznych i humanistycznych (72.20.Z – PKD);

15) dzialalnosc agencji reklamowych (73.11.Z – PKD);

16) pozostala dzialalnosc profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z – PKD);

17) pozostala dzialalnosc zwiazana z udostepnianiem pracowników (78.30.Z – PKD);

18) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostala specjalistyczna dzialalnosc wspomagajaca prowadzenie biura (82.19.Z – PKD);

19) dzialalnosc zwiazana z organizacja targów, wystaw i kongresów (82.30.Z – PKD);

20) pozostala dzialalnosc wspomagajaca prowadzenie dzialalnosci gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z – PKD);

21) kierowanie w zakresie dzialalnosci zwiazanej z ochrona zdrowia, edukacja, kultura oraz pozostalymi uslugami spolecznymi, z wylaczeniem zabezpieczen spolecznych (84.12.Z – PKD);

22) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajec sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z – PKD);

23) pozostale pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B – PKD);

24) dzialalnosc wspomagajaca edukacje (85.60.Z – PKD);

25) pozostala pomoc spoleczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z – PKD);

26) dzialalnosc obiektów kulturalnych (90.04.Z – PKD);

27) dzialalnosc pozostalych organizacji czlonkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z – PKD).

ROZDZIAL III
CZLONKOSTWO W STOWARZYSZENIU

Art. 11

Czlonkowie Stowarzyszenia moga byc:

–         zwyczajni,
–         wspierajacy,
–         honorowi.

Art. 12

 1. Czlonkami zwyczajnymi Stowarzyszenia moga byc osoby fizyczne, posiadajace pelna zdolnosc do czynnosci prawnych i nie pozbawione praw publicznych, pragnace dzialac na rzecz rozwoju Gminy Dobra, a w szczególnosci Solectwa Doluje.
 2. Czlonkami wspierajacymi moga byc osoby fizyczne i prawne zainteresowane dzialalnoscia Stowarzyszenia, akceptujace jego cele oraz deklarujace pomoc finansowa, rzeczowa lub merytoryczna w realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Czlonkami honorowymi moga byc osoby fizyczne zasluzone dla rozwoju regionu i dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Art.13

 1. O przyjeciu w poczet czlonków zwyczajnych lub wspierajacych decyduje Zarzad w formie uchwaly. Kandydat do Stowarzyszenia sklada pisemna deklaracje i przedstawia pozytywna opinie zawierajaca rekomendacje co najmniej dwóch czlonków Stowarzyszenia.
 2. Nadanie tytulu czlonka honorowego nastepuje na podstawie uchwaly Walnego Zgromadzenie Czlonków na wniosek 10 czlonków Stowarzyszenia.

 

Art. 14

Od uchwaly Zarzadu odmawiajacej przyjecia w poczet czlonków Stowarzyszenia kandydatowi przysluguje odwolanie do Walnego Zgromadzenia Czlonków Stowarzyszenia, w terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji o uchwale. Uchwala Walnego Zgromadzenia Czlonków jest ostateczna.

Art. 15

Obowiazkiem czlonka zwyczajnego Stowarzyszenia jest:

 1. postepowanie zgodnie ze statutem i uchwalami organów Stowarzyszenia,
 2. czynny udzial w dzialalnosci Stowarzyszenia,
 3. postepowanie zgodnie z zasadami etyki i dobrych obyczajów,
 4. ochrona dobrego imienia Stowarzyszenia,
 5. regularne oplacanie skladek czlonkowskich w terminach i wysokosci ustalonych uchwala Walnego Zgromadzenia Czlonków, podjeta zgodnie z art. 28 ust. 8.

Art. 16

 1. Czlonkowie zwyczajni Stowarzyszenia maja czynne i bierne prawo wyborcze w ramach Stowarzyszenia oraz prawo do:

–         udzialu w obradach Walnego Zgromadzenia Czlonków Stowarzyszenia,

–         wyrazania swoich opinii i propozycji dotyczacych dzialalnosci Stowarzyszenia,

–         korzystania z urzadzen, swiadczen i pomocy Stowarzyszenia,

–         uczestnictwa w komisjach tworzonych przez Stowarzyszenie,

–         wspierania inicjatyw Stowarzyszenia.

 1. Czlonkowie wspierajacy maja prawo do:

–         udzialu w obradach Walnego Zgromadzenia Czlonków Stowarzyszenia z glosem doradczym,

–         wyrazania swoich opinii i propozycji dotyczacych dzialalnosci Stowarzyszenia,

–         korzystania z urzadzen, swiadczen i pomocy Stowarzyszenia,

–         wspierania inicjatyw Stowarzyszenia.

 1. Czlonkowie honorowi maja prawo do:

–         udzialu w obradach Walnego Zgromadzenia Czlonków Stowarzyszenia z glosem doradczym,

–         wyrazania swoich opinii i propozycji dotyczacych dzialalnosci Stowarzyszenia,

–         korzystania z urzadzen, swiadczen i pomocy Stowarzyszenia,

–         wspierania inicjatyw Stowarzyszenia.

Art. 17

 1. Skladka czlonkowska jest przeznaczona na cele statutowe Stowarzyszenia.
 2. Czlonkowie honorowi sa zwolnieni z oplacania skladek czlonkowskich.

Art. 18

Skreslenie czlonka Stowarzyszenia nastepuje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystapienia zgloszonego na pismie do Zarzadu Stowarzyszenia,
 2. Wykluczenia przez Zarzad za:
 1. nieplacenia skladek przez okres kolejnych 6 miesiecy,
 2. dzialania sprzeczne ze Statutem i Uchwalami Stowarzyszenia,
 3. nie wywiazywania sie z obowiazków czlonków, okreslonych w Art. 15.
 1. Smierci czlonka stowarzyszenia.

Art. 19

Od Uchwaly Zarzadu w sprawie wykluczenia, czlonkowi przysluguje prawo odwolania do Walnego Zgromadzenia Czlonków Stowarzyszenia, w terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji o w/w Uchwale. Uchwala Walnego Zgromadzenia Czlonków jest ostateczna.

ROZDZIAL IV

WLADZE STOWARZYSZENIA

Art. 20

 1. Wladzami Stowarzyszenia sa:
  1. Walne Zgromadzenie Czlonków;
  2. Zarzad;
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wladz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

Art. 21

 1. Wybory wladz Stowarzyszenia odbywaja sie w glosowaniu jawnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów. Wybrany jest ten czlonek, który uzyska najwieksza liczbe glosów oddanych „za”.
 2. W razie zmniejszenia sie skladu wladz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupelnienie ich skladu do czasu najblizszego Walnego Zgromadzenia Czlonków Stowarzyszenia moze nastapic w drodze kooptacji. Kooptacji dokonuja pozostali czlonkowie organu, którego sklad ulegl zmniejszeniu, w formie uchwaly. W tym trybie mozna powolac nie wiecej niz polowe skladu organu.
 3. Uchwaly, o których mowa w ust. 2, wymagaja akceptacji najblizszego Walnego Zgromadzenia Czlonków Stowarzyszenia. W przypadku braku akceptacji Walne Zgromadzenie Czlonków Stowarzyszenia przeprowadza wybory uzupelniajace.
 4. Kadencja czlonków wladz wybranych w drodze kooptacji lub wyborów uzupelniajacych, konczy sie z dniem uplywu kadencji czlonków wybranych w zwyczajnym trybie.

Art. 21a

Czlonkowie wladz Stowarzyszenia moga otrzymywac z tytulu pelnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokosci nie wyzszej niz przecietne miesieczne wynagrodzenie w sektorze przedsiebiorstw ogloszone przez Prezesa Glównego Urzedu Statystycznego za rok poprzedni. 

 

 

Walne Zgromadzenie Czlonków

Art. 22

 1. Walne Zgromadzenie Czlonków Stowarzyszenia jest najwyzszym organem uprawnionym do podejmowania uchwal we wszystkich sprawach dotyczacych dzialalnosci Stowarzyszenia.
 2. Czlonkowie Stowarzyszenia sa reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu osobiscie lub przez swoich przedstawicieli.
 3. Uchwaly Walnego Zgromadzenia Czlonków Stowarzyszenia zapadaja zwykla wiekszoscia glosów, przy czym dla ich waznosci wymagana jest obecnosc co najmniej polowy liczby osób uprawnionych do glosowania, chyba ze Statut stanowi inaczej.
 4. Jezeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Czlonków Stowarzyszenia nie uczestniczy co najmniej polowa liczby czlonków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwaly moga byc podjete odpowiednia wiekszoscia glosów oddanych przez czlonków obecnych. Drugi termin powinien byc podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie moze byc wyznaczony wczesniej niz po uplywie 30 minut po pierwszym terminie.
 5. W przypadku równego rozlozenia glosów w trakcie glosowania decyduje glos Przewodniczacego Walnego Zgromadzenia.

Art. 23

Walne Zgromadzenie Czlonków moze byc zwolywane w trybie Zwyczajnym i Nadzwyczajnym.

Art. 24

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Czlonków Stowarzyszenia jest zwolywane przez Zarzad Stowarzyszenia raz w roku, nie pózniej niz do konca pierwszego kwartalu, w celu sprawozdawczym.
 2. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.  

Art. 25

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Czlonków Stowarzyszenia moze odbyc sie w kazdym czasie w uzasadnionych wypadkach.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Czlonków Stowarzyszenia jest zwolywane przez Zarzad z wlasnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek zlozony przez co najmniej 1/3 liczby czlonków Stowarzyszenia.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Czlonków Stowarzyszenia jest zwolywane w terminie miesiaca od daty zgloszenia wniosku w sprawie zwolania.

Art. 26

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostalo zwolane, nie podejmuje uchwal w sprawach nie objetych porzadkiem.

Art. 27

 1. O terminie i porzadku obrad Walnego Zgromadzenia Czlonków Stowarzyszenia, Zarzad powiadamia czlonków na pismie lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez czlonka, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Walne Zgromadzenie Czlonków Stowarzyszenia obraduje wedlug uchwalonego przebiegu porzadku obrad.
 3. Walnym Zgromadzeniem Czlonków Stowarzyszenia kieruje Przewodniczacy Walnego Zgromadzenia wybierany kazdorazowo w glosowaniu jawnym.

Art. 28

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nalezy w szczególnosci:

 1. ustalenie glównych kierunków dzialania Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie sprawozdan Zarzadu i Komisji Rewizyjnej,
 3. podejmowanie uchwal w sprawie udzielania absolutorium czlonkom Zarzadu i Komisji Rewizyjnej,
 1. wybór i odwolanie czlonków Zarzadu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
 1. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
 2. podejmowanie decyzji o likwidacji Stowarzyszenia,
 3. podejmowanie innych uchwal w zaleznosci od potrzeb
 4. uchwalania wysokosci skladek czlonkowskich oraz terminów ich wnoszenia,
 5. podejmowanie uchwal w sprawie przyjecia czlonka honorowego,
 6. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgloszonych przez czlonków Stowarzyszenia lub jego wladze,
 7. rozpatrywanie odwolan od uchwal Zarzadu.

Art. 29

Walne Zgromadzenie Czlonków uchwaly w sprawie zmian statutu, odwolania czlonków Zarzadu i Komisji Rewizyjnej przed uplywem kadencji oraz rozwiazaniu Stowarzyszenia, podejmuje wiekszoscia 2/3 glosów przy obecnosci co najmniej polowy czlonków.

Zarzad

Art. 30

 1. Zarzad kieruje biezaca dzialalnoscia Stowarzyszenia, realizuje uchwaly Walnego Zgromadzenia, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnatrz i ponosi odpowiedzialnosc przed Walnym Zgromadzeniem.
 2. W sklad Zarzadu wchodza trzy osoby:

–         Prezes,

–         Wiceprezes – Sekretarz,

–         Wiceprezes – Skarbnik.

 1. Czlonkiem Zarzadu nie moze byc osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestepstwo umyslne scigane z oskarzenia publicznego lub przestepstwo skarbowe.
 2. Posiedzenia Zarzadu zwoluje Prezes, a uchwaly i decyzje Zarzadu zapadaja zwykla wiekszoscia glosów w obecnosci polowy czlonków Zarzadu.
 3. Posiedzenia Zarzadu odbywaja sie nie rzadziej niz 2 razy w roku.
 4. Do kompetencji zarzadu nalezy:

–         realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwal Walnego Zgromadzenia Czlonków,

–         skladanie sprawozdan ze swej dzialalnosci na Walnym Zgromadzeniu Czlonków,

–         zwolywanie Walnego Zgromadzenia Czlonków,

–         przyjmowanie i skreslanie ze skladu Stowarzyszenia,

–         prowadzenie dokumentacji czlonkowskiej,

–         przyjmowanie skladek czlonkowskich,

–         ustalanie projektu budzetu Stowarzyszenia,

–         sprawowanie zarzadu nad majatkiem Stowarzyszenia,

–         podejmowanie decyzji w sprawie nabywania i zbywania majatku Stowarzyszenia,

–         organizowanie i prowadzenie dzialalnosci gospodarczej, o ile taka jest wykonywana.

 

Komisja Rewizyjna

Art. 31

 1. Komisja Rewizyjna jest powolana do sprawowania kontroli nad dzialalnoscia Stowarzyszenia.
 2. W sklad Komisji Rewizyjnej wchodza 3 osoby, w tym Przewodniczacy, Zastepca Przewodniczacego, Sekretarz.
 3. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej nie moga byc jednoczesnie czlonkami Zarzadu ani pozostawac z nimi w zwiazku malzenskim, we wspólnym pozyciu, w stosunku pokrewienstwa, powinowactwa lub podleglosci sluzbowej oraz byc skazani prawomocnym wyrokiem za przestepstwo umyslne scigane z oskarzenia publicznego lub przestepstwo skarbowe.
 4. Komisja Rewizyjna konstytuuje sie w ramach swego skladu.
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nalezy:

–         kontrola finansowej dzialalnosci Stowarzyszenia,

–         wnioskowanie o zwolanie nadzwyczajnych Walnych Zgromadzen Czlonków Stowarzyszenia,

–         wnioskowanie o skreslenie z listy czlonków Stowarzyszenia,

–         skladanie sprawozdan z dzialalnosci Komisji Rewizyjnej na Walnym Zgromadzeniu,

–         wnioskowanie o zatwierdzanie sprawozdan z dzialalnosci zarzadu, sprawozdan finansowych oraz udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium wladzom Stowarzyszenia.

 1. Uchwaly Komisji Rewizyjnej podejmowane sa zwykla wiekszoscia glosów w obecnosci co najmniej polowy czlonków.

ROZDZIAL V
MAJATEK STOWARZYSZENIA

Art. 32

 1. Majatek Stowarzyszenia stanowia nieruchomosci, ruchomosci i fundusze.
 2. Zródlami powstawania majatku Stowarzyszenia sa:

–         skladki czlonkowskie,

–         darowizny, zapisy i spadki,

–         dochody z wlasnej dzialalnosci gospodarczej, o ile jest wykonywana,

–         dochody z majatku Stowarzyszenia,

–         dotacje, subwencje, kontrakty, granty,

–         dochody z ofiarnosci publicznej,

–         przychody bankowe powstale z odsetek bankowych od rachunków biezacych i lokat terminowych oraz róznic kursowych.

 1. Skladki czlonkowskie musza byc wplacane do konca I kwartalu kazdego roku. Nowo przyjeci czlonkowie wplacaja skladki najpózniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia o przyjeciu w poczet czlonków. Minimalna wysokosc skladki czlonkowskiej to 20 PLN na rok.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarke finansowa, rachunkowosc zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Srodki pieniezne, niezaleznie od zródel ich pochodzenia winny byc przechowywane wylacznie na koncie bankowym Stowarzyszenia.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciazania majatku Stowarzyszenia podejmuje Zarzad.
 4. Do skladania oswiadczen woli w zakresie praw i obowiazków majatkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiazan w imieniu Stowarzyszenia upowaznionych jest lacznie dwóch czlonków Zarzadu.

Art. 32a

Majatek Stowarzyszenia nie moze byc przeznaczany na:

 1. udzielanie pozyczek lub zabezpieczanie zobowiazan Stowarzyszenia w stosunku do jego czlonków, czlonków organów lub pracowników oraz osób, z którymi czlonkowie, czlonkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostaja w zwiazku malzenskim, we wspólnym pozyciu albo w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo sa zwiazani z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywanie na rzecz czlonków Stowarzyszenia, czlonków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niz w stosunku do osób trzecich, w szczególnosci, jezeli przekazanie to nastepuje bezplatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywanie na rzecz czlonków Stowarzyszenia, czlonków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niz w stosunku do osób trzecich, chyba ze to wykorzystanie bezposrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia,
 4. zakup towarów lub uslug od podmiotów, w których uczestnicza czlonkowie Stowarzyszenia, czlonkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niz w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyzszych niz rynkowe.

Zmiany statutu i rozwiazanie Stowarzyszenia

 Art. 33

 1. Zmiana Statutu wymaga Uchwaly Walnego Zgromadzenia podjetej wiekszoscia 2/3 glosów przy obecnosci co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do glosowania.
 2. Rozwiazanie Stowarzyszenia wymaga Uchwaly Walnego Zgromadzenia podjetej wiekszoscia 2/3 glosów przy obecnosci co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do glosowania.
 3. W razie podjecia przez Walne Zgromadzenie Uchwaly o rozwiazaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie zdecyduje o przeznaczeniu majatku Stowarzyszenia i powola Komisje Likwidacyjna.

Postanowienia koncowe

 Art. 34

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie obowiazuja przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz.U.Nr 29, Poz.104).

Translate »