24.03.2019 Zgłoszenie potrawy na Kiermasz Smaków + Regulamin

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU KIERMASZ  SMAKÓW
„Kościno – Dołuje smacznie gotuje”  organizowanego w dniu 24.03.2019 r.

organizator konkursu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA POTRAWY

LUB NAZWA GRUPY *

 

 

 

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA

 

 

 

 

 
KONTAKT TELEFONICZNY / ADRES E-MAIL

 

 

 

 
NAZWA ZGŁASZANEJ POTRAWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisując wypełniony formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na

umieszczenie na stronie internetowej/FB imienia, nazwiska, zdjęć przez organizatora na potrzeby

konkursu pn.: Kiermasz Smaków „Kościno – Dołuje smacznie gotuje”.

 

Podpis formularza zgłoszeniowego jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu konkursu

 

 

……………………………………………………………..

podpis zgłaszającego

 

 

*Potrawa zgłoszona do konkursu może być wykonana przez jednego autora lub kilku – wówczas na

formularzu zgłoszeniowym należy wpisać nazwę grupy i do formularza załączyć listę osób, które

przygotowały potrawę.

 

 

Regulamin konkursu „Kiermasz Smaków” Kościno – Dołuje smacznie gotuje


I. Postanowienia Ogólne.

 • 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs kulinarny pod nazwą „Kiermasz Smaków Kościno – Dołuje smacznie gotuje” którego organizatorem jest Stowarzyszanie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje.

 • 2

Konkurs odbędzie się w dniu 24 marca 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek Filia w Dołujach ul. Żubrza 7 o godzinie 13.00.

II. Cel Konkursu.

 • 3

Celem Konkursu jest:

 • zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych;
 • rozwój oraz wspieranie zasobów ludzkich na rzecz rozwoju lokalnego;
 • integracja i aktywizacja społeczności lokalnej;
 • wyłonienie wśród zgłoszonych do konkursu jednej potrawy, której twórca otrzyma nagrodę „Złotego Kulinara”.

III. Warunki uczestnictwa.

 • 4

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • zgłoszenie się do konkursu osobiście, drogą mailową na adres: info@naszedoluje.pl lub telefonicznie do Katarzyny Marks 724 252 377 i wypełnienie oraz dostarczenie karty zgłoszenia do dnia 17 marca 2019 r.
 • przygotowanie do konkursu dowolnej liczby potraw;
 • dostarczenie potraw do konkursu w dniu 24 marca 2019 r.

IV. Zasady Organizacyjne.

 • 5

Organizator nie zapewnia urządzeń do podgrzewania lub gotowania.

 • 6

Uczestnicy Konkursu sami ponoszą koszt dojazdu i zakupu produktów potrzebnych do wykonania dania konkursowego.

 • 7

Sprzęt kuchenny oraz zastawę niezbędną do serwowania dań każdy wystawca zabezpiecza we własnym zakresie.

 • 8

Organizator zapewnia dostęp do wody bieżącej.

 • 9

Wystawca swoje wyroby serwuje na talerzykach jednorazowych.

 • 10

Wystawca zobowiązuje się do podania składników potrawy.

V. Zasady Przeprowadzenia Konkursu.

 • 11

Każdy wystawca otrzyma Dyplom Uczestnictwa.

 • 12

Oceny potraw dokonają Goście Konkursu „Kiermasz Smaków” poprzez oddanie głosu. Każdy Gość otrzyma jeden głos, który może oddać tylko na jedną wybraną przez siebie potrawę. Wystawca potrawy, która zdobędzie najwięcej głosów, otrzyma nagrodę „Złotego Kulinara”.

 • 13

Ilość głosów oddanych na poszczególne potrawy policzy Komisja Konkursowa składająca się z dwóch osób Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje. Z pracy Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu. Planowana godzina ogłoszenia wyników to godz. 15.30.

 • 14

Postanowienia Komisji Konkursowej są niezaskarżalne.

VI. Postanowienia końcowe.

 • 15

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o uczestnikach i zwycięzcach konkursu.

 • 16

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach konkursowych.

 • 17

Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki uczestnictwa zawarte w regulaminie.

 • 18

Podpis formularza zgłoszeniowego jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu.

 • 19

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.naszedoluje.pl, FB i u organizatora.

 • 20

Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin ustala organizator.

 • 21

VII.  Ochrona danych osobowych:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje informuje, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje, ul. Żubrza 7, 72-002 Dołuje.
 • Źródłem pozyskania Pani/Pana danych osobowych przez Stowarzyszenie jest zgłoszenie uczestnictwa do konkursu kulinarnego „Kiermasz Smaków Kościno – Dołuje smacznie gotuje” oraz udział w kiermaszu.
 • Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonywanie czynności związanych z organizacją i Państwa udziałem w konkursie kulinarnym „Kiermasz Smaków Kościno – Dołuje smacznie gotuje.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3, jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 • Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa miejscowości zamieszkania, adres poczty elektronicznej.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych obejmuje także publikację imienia i nazwiska  wraz z nazwą miejscowości, w której Pani/Pan zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas organizacji Kiermaszu Smaków w których Pani/Pan będzie uczestniczył, a także po nich przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków statystycznych, archiwizacyjnych, marketingowych i innych nałożonych na administratora, na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu realizacji tych praw należy się zwracać do administratora danych osobowych wymienionego w pkt 1.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
Translate »