IX Jarzębina 5.10.2019, sobota, Link do zapisów + Regulamin + Mapki

Edit 17.09.2019.

Przykro nam Bardzo ale nie ma już zapisów na IX Jarzębinę bo 250 przygotowanych dla Państwa miejsc, zostało rozdysponowanych i poniższe linki nie umożliwiają już zapisów
UWAGA: nie będzie możliwości zapisać się w dniu Wydarzenia (tj.sobota 5.10.2019) w Biurze Startowym.

Wszystkich chętnych możemy już dziś zaprosić na jubileuszową X Jarzębinę w pierwszą sobotę października 2020 roku (tj. 3.10.2020).

 

Poniżej linki do zapisów:

Dorośli : https://www.protiming24.pl/startmeta/jkd19/

Dzieci rejestracja przez zakładkę „dzieci” u opiekuna.
TRASA 4 km

TRASA 7.6 km

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

REGULAMIN IX BIEGU PRZEŁAJOWEGO „JARZĘBINA” oraz MARSZU NORDIC WALKING

Poniżej przedstawiamy Regulamin naszego biegu.
Najważniejsze zmiany:

1. nowa strona zapisów (link do strony podamy niebawem),
2. wprowadza się limit uczestników w liczbie 250 osób,
3. o kolejności zapisów decyduje data wpływu opłaty startowej,
4. opłaty startowej dokonujemy na konto wskazane w formularzu
zgłoszeniowym,
5. opłata startowa wynosi.
dla mieszkańców Powiatu Polickiego:
– 20 zł dorośli,
– 10 zł młodzież i dzieci.
pozostali uczestnicy:
– 40 zł bez względu na wiek
6. dla WSZYSTKICH zawodników zapewniamy pełen pakiet startowy (koszulka, medal, wodę oraz posiłek regeneracyjny)
7. W tym roku są dwie trasy:
4 km – dla początkujących (biegowa i NW)
7,6 km – dla zaawansowanych (biegowa),
8. zapisy ruszą 09 września 2019 i potrwają do 23 września
2019 lub do wyczerpania limitu 250 zawodników.

REGULAMIN IX Biegu Przełajowego „Jarzębina” oraz marszu Nordic Walking Kościno – Dołuje

I. Cel imprezy:
1. Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia różnych grup społecznych i środowiskowych.
2. Popularyzacja biegania oraz marszu Nordic Walking (NW) jako najprostszej formy ruchu.
3. Promocja Powiatu Polickiego a w szczególności Gminy Dobra.

II. Organizator:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje.

III. Termin i miejsce:
1. Bieg i marsz NW odbędzie się 05 października 2019 r. (sobota). Start o godz. 11.00
2. O godzinie 10.30 rozgrzewka.
3. Start: ul. Kruka Kościno.
4. Meta: Boisko w Kościnie.
5. Biuro Zawodów czynne w dniu zawodów od godz. 9.00 do godz. 10.00.
6. Zamknięcie linii mety nastąpi o godz. 13.00.

IV. Trasa:
W tym roku są dwie trasy:
1. 4 km – dla początkujących (biegowa i NW);
2. 7,6 km – dla zaawansowanych (biegowa) .
3.Trasa będzie przebiegała przez las.
4. Nawierzchnia: głównie podłoże leśne (miękkie), korzenie, kamienie i piasek, w przypadku
występowania opadów – błoto.
5. Trasa nie jest atestowana.
6. Dokładny przebieg trasy zostanie wyznaczony najpóźniej na tydzień przed zawodami i zostanie
przedstawiony na stronie FB Stowarzyszenia i www.naszedoluje.pl.
7. Trasa zawodów zostanie wyraźnie oznaczona.

V. Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikami zawodów mogą być osoby, które ukończyły 18 lat oraz dzieci i młodzież za pisemną
zgodą jednego z rodziców lub prawnego opiekuna.
2. Każdy uczestnik składa w Biurze Zawodów pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na
udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
3.Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zgłoszenie uczestnika, akceptacja Regulaminu oraz
wniesienie opłaty startowej na rachunek bankowy wskazany w formularzu elektronicznego
zgłoszenia uczestnika.
4. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu i marszu NW muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
5. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w dniu
05.10.2019 r. w godz. 9.00 do 10.00 na boisku w Kościnie.
6. Wprowadza się limit uczestników w liczbie 250 osób. W przypadku wyczerpania się tego limitu
Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.
7. Dla wszystkich zawodników organizator zapewnia:
– profesjonalną pamiątkową koszulkę,
– na mecie pamiątkowy medal,
– chip z numerem startowym,
– numer startowy wraz z agrafkami,
– mapkę,
– posiłek regeneracyjny,
– wodę.
8. Wymienione w pkt 7 rzeczy każdy uczestnik odbiera osobiście.

VI. Zgłoszenia i opłaty:
1. Zgłoszenia do biegu i marszu NW odbywać się będą wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.naszedoluje.pl oraz FB Stowarzyszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszenia uczestnika biegu/marszu.
2. Za skuteczne zgłoszenie do Biegu i Marszu Nordic Walking uważa się wpłynięcie wypełnionego przez uczestnika formularza i wpływ opłaty startowej na konto organizatora.
3. Rejestracja zawodników rozpocznie się w dniu 09 września 2019 r.
4. Zgłoszenia oraz wpłaty przyjmowane są do wyczerpania limitu 250 zawodników lecz nie dłużej niż do
23 września 2019 r.
5. O terminie rejestracji decyduje data wpływu opłaty startowej na rachunek organizatora.
6. Po tym terminie zapisy będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu 5.10.2019 r. do godz. 10.00
jeśli limit zgłoszeń nie zostanie wyczerpany.
7. Opłata startowa wynosi.
Dla mieszkańców Powiatu Polickiego:
– 20 zł dorośli,
– 10 zł młodzież i dzieci.
Pozostali uczestnicy:
– 40 zł bez względu na wiek.
8. Opłaty startowej należy dokonać przelewem na konto wskazane na stronie zapisów.
9. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w biegu i marszu, a nie opłatą za pakiet startowy.
10. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Biegu/Marszu wpłacona kwota opłaty startowej nie
podlega zwrotowi.

VII. Klasyfikacja:
1. Bieg na 4 km:
– Kobiety (ur. do końca 2001 r.)
– Mężczyźni (ur. do końca 2001 r.)

– Młodzież (12-17 lat), (ur. od 2002 do 2007 r.)
– dziewczęta
– chłopcy
-Dzieci (do 11 lat) (ur. od roku 2008);
– dziewczynki
– chłopcy
2. Nordic Walking na 4 km:
– Kobiety,
– Mężczyźni,
bez względu na wiek;
3. Bieg na 7,6 km:
– Kobiety,
– Mężczyźni,
bez względu na wiek.

4. Każdy uczestnik może startować w jednej kategorii.
5. Pomiar czasu odbywać się będzie za pomocą elektronicznego systemu potwierdzania przy użyciu chipa. Chip należy przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika. Brak chipa na mecie lub umieszczenie go w innym miejscu powoduje brak odczytu przez system pomiarowy oraz dyskwalifikację zawodnika.

VIII. Nagrody:

1. Dekoracja zwycięzców i wręczanie nagród odbędzie się w godz. 13.00-13.30 na boisku w Kościnie.

IX. Ochrona danych osobowych:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje informuje, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje, ul. Żubrza 7, 72-002 Dołuje.

2) Źródłem pozyskania Pani/Pana danych osobowych przez Stowarzyszenie jest zgłoszenie uczestnictwa w IX Biegu Przełajowym „Jarzębina” oraz marszu Nordic Walking.

3) Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonywanie czynności związanych z organizacją i Państwa udziałem w IX Biegu Przełajowym „Jarzębina oraz marszu Nordic Walking.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3, jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

5) Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, rok urodzenia, nazwa miejscowości zamieszkania, adres poczty elektronicznej.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych obejmuje także publikację imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której Pani/Pan zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

6) Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi związanej ze wspomaganiem obsługi uczestników zawodów.

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO.

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas organizacji zawodów sportowych w których Pani/Pan będzie uczestniczył, a także po nich przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków statystycznych, archiwizacyjnych, marketingowych i innych nałożonych na administratora, na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu realizacji tych praw należy się zwracać do administratora danych osobowych wymienionego w pkt 1.

10) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji
w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

X. Postanowienia końcowe:
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek.
3. Wszyscy uczestnicy marszu Nordic Walking zobowiązani są do używania kijków NW.
4. W sytuacji zamiany numeru startowego i/lub chipa wynik biegu nie
będzie uwzględniany w klasyfikacji.
5. Wszystkich uczestników obowiązuje niniejszy Regulamin.
6. Biorąc udział w biegu i marszu uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczenie na stronach internetowych organizatorów i współpracujących z organizatorami imprezy zdjęć na których znajduje się ich wizerunek.
7. Organizator nie odpowiada za ubrania uczestników pozostawione podczas zawodów.
8. W sprawach nie ujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji treści Regulaminu w uzasadnionych przypadkach.
10. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora.

Osoby do kontaktu:
Katarzyna Marks, tel. +48 724 252 377
Martyna Stupnicka, tel. +48 534 152 929

Translate »